Yleinen

Maisematyölupapäätöksiä

KUULUTUS

MAISEMATYÖLUPAPÄÄTÖKSIÄ

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 6.4.2018 (2 ja 3 §:t) myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat:

1. UPM Kymmene Oyj: tila Punelianranta RN:o 1:955, Salonkylässä. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennus kuudella ja avohakkuu neljällä hakkuukuviolla, yhteensä 19,1 hehtaarin alueella. Vesistön rantaan jätetään suojavyöhykkeitä, joista puustoa ei poisteta.

2. Oiva Kivinen: tila Yli-Ollila RN:o 2:140, Tevännön kylässä. Kyseessä on ensiharvennus viidellä, harvennus kuudella ja avohakkuu neljällä hakkuukuviolla, yhteensä noin 20 hehtaarin alueella. Hakkuualat eivät ulotu vesistöjen rantaan. Toimenpiteitä ei tehdä kerralla vaan ne jaksottuvat usealle vuodelle.

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 11.4.2018.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 10.4. – 25.4.2018 Lopen kirjastossa, sen aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 10.4.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.