Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Tavoite

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden tarkoituksena on tukea asiointia ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu voidaan myöntää, jos henkilöllä on vammautumisen, sairauksien ja ikääntymisen vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia.

Huomioon otettavat tulot ja varat

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnettäessä noudatetaan tulo- ja varallisuus-harkintaa. Kuljetuspalvelu perustuu tarveharkintaan, perusturvalautakunnan käytettävissä olevaan määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen. Tulorajana käytetään valtio-neuvoston vahvistamia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten (ARA) myöntä-misperusteita.

Tulorajat ovat:

  • yksin asuvan henkilön bruttotulot enintään 1.410 euroa/kk
  • avo- tai avopuolisoiden bruttotulot yhteensä enintään 2.355 euroa/kk

Tulona ei oteta huomioon asumistukea. Varallisuus huomioidaan 5.000 euron ylimenevältä osalta. Asuntoa, jossa asiakas asuu, ei oteta huomioon säästöinä eikä varallisuutena.

Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 20%kuljetuspalvelu myönnetään ilman tuloihin ja varallisuuteen perustuvaa harkintaa eikä matkojen omavastuuosuutta peritä. Valtiokonttori korvaa näiden matkojen oamvastuuosuuden kunnalle.

Matkojen määrä ja matkustusalue

Kuljetuspalveluna myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointimatkoihin. Kuljetuspalvelu myönnetään taksimatkoina. Maksuvälineenä käytetään x-card – taksikorttia. Matkoista peritään omavastuuosuus muilta paitsi vähintään 20 % sotainvalideilta. Omavastuu noudattaa julkisen liikenteen kertamaksua. Kuljetuspalvelua voi käyttää Lopen kunnan alueella. Poikkeuksena vähintään 20 % sotainvalidit, joille myönnetään harkinnan mukaan enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman ja naapurikuntien alueella.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukset postitetaan osoitteella:

Raisa Ketonen
sosiaalityöntekijä
019 758 4245
raisa.ketonen (at) riihimaki.fi
Sosiaali- ja terveystoimiala / Vammaispalvelut
Jarrumiehenkatu 15
11100 Riihimäki
Omaishoidon tuki, alle 65 vuotiaat sekä sijaisomaishoito
Puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10

Kuljetuspäätös tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi, ellei erityisiä yksilöllisiä syitä määräaikaisen palvelun myöntä-miseen ole. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto tai muu hyväksyttävä selvitys hakijan huomattavista liikkumisvaikeuksista. Tulo- ja varallisuusselvitykseksi liitteenä tulee olla kuluvan vuoden eläkepäätökset sekä tiliotteet varallisuuden ja säästöjen osoittamiseksi. Sosiaalihuoltolaki 20 § ja 21 § sekä asetuksen 9 §:n 2 kohta. Hakijalla tulee olla kotikuntalain (201/94) mukainen kotikunta Loppi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0