Pellonvuokraustarjous

Lopen kunnanhallitus tarjoaa vuokrattavaksi viljelykausille 2018–2019 seuraavan alueen: • Launonen, tila Vehkalonrinne 433-404-17-5, (lohko 4330509628) kokonaispinta-ala 2,41 ha Vuokra-aika ja vuokra-alueen pinta-ala saattavat muuttua kesken vuokra-ajan, mikäli kunnan maankäytön tarve sitä edellyttää. Vuokrattava peltolohko on korvauskelpoinen ja ympäristökorvauksen sitoumuslohko. Lopen kunnalla ei ole tarjolla perustukioikeuksia lohkoon. Kirjalliset tarjoukset, joista ilmenee vuokran suuruus (€/ha), on toimitettava … Lue lisää

Luento / Kelan etuudet

Tervetuloa kirjastoon Fallesmanni-saliin torstaina 26.4.2018 klo 15.30–17.00. Kelan etuuksista meille tiedottamaan saapuu asiakaspalveluyksikön ryhmäpäällikkö Elina Rautio. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Rudus Oy

KUULUTUS HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / RUDUS OY Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen lupalautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tiloilta Ihamäki RN:o 15:36, Nummensyrjä RN:o 9:11 ja Keskitalo RN:o 9:28, Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka nykyinen maa-aineslupa on voimassa 30.6.2018 saakka. Lupaa haetaan 10 vuodeksi … Lue lisää

Maisematyölupahakemus / UPM-Kymmene Oyj

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / UPM-KYMMENE OYJ UPM-Kymmene Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Tervalammi RN:o 10:54, Vojakkalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella, Vaunulammien läheisyydessä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu 4,8 ha. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen avohakkuu kahdella ja siemenpuuhakkuu yhdellä hakkuukuviolla. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.4. – … Lue lisää

Muistikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n muistikahvila on avoinna Lopella maanantaisin klo 16.00–17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. Kevään viimeinen tapaaminen: 16.4.2018 Arjen aktivoiminen, HYRIAn opiskelijat Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Maisematyölupapäätöksiä

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAPÄÄTÖKSIÄ Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 6.4.2018 (2 ja 3 §:t) myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat: 1. UPM Kymmene Oyj: tila Punelianranta RN:o 1:955, Salonkylässä. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennus kuudella ja avohakkuu neljällä hakkuukuviolla, yhteensä 19,1 hehtaarin alueella. Vesistön rantaan jätetään suojavyöhykkeitä, joista puustoa ei poisteta. 2. Oiva Kivinen: tila Yli-Ollila RN:o 2:140, Tevännön … Lue lisää

Vertaistukiryhmät muistisairaiden omaisille

Vertaistukiryhmä kokoontuu Lopella kerran kuukaudessa Hoivakoti Eedilässä, päiväkeskus Pihlajan takkahuoneella klo 12.30-14.00. Kevään tapaamiset: tiistai 3.4.2018, tiistai 8.5.2018. Ryhmän tavoitteena on tukea arjessa jaksamista. Tule jakamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja esittämään sinua askarruttavia kysymyksiä. Järjestämme hoidettaville omaisille ohjattua toimintaa samanaikaisesti. Toiminta on maksutonta. Tervetuloa!

Nuoriso- ja kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset haettavana

Nuorisotoimen vastikkeelliset avustukset (3.500 euroa) nuorisotyötä tekeville järjestöille ja omaehtoisille nuorisoryhmille. Kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset (4.000 euroa) loppilaisille ja muille toimijatahoille. Avustuksia myönnetään esim. taajama-alueiden, uimarantojen ja leikkipaikkojen viihtyvyyden sekä siisteyden ylläpitoon ja erityisryhmien viriketoiminnan järjestämiseen ja tapahtumiin. Vapaamuotoiset hakemukset 30.4.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Kulttuuritoimen hakemuksiin viitteeksi Tuula Pirinen … Lue lisää

Maa-aines- ja ympäristölupapäätökset / Destia Oy

Lupalautakunta on päätöksillään 21.3.2018 myöntänyt Destia Oy:lle seuraavat luvat: 12 §: maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen tiloille Sorala RN:o 53:10 ja Anttila RN:o 1:105 Lopen kunnan Kormun kylässä. 13 §: ympäristölupa maa-ainesten murskaamiseen tilalle Sorala RN:o 53:10 Lopen kunnan Kormun kylässä. Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.3.2018. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 27.3. – 27.4.2018 … Lue lisää

Ympäristölupapäätös / Eero Ukkola

Lopen lupalautakunta on päätöksellään 21.3.2018 (§ 14) myöntänyt Eero Ukkolalle ympäristöluvan eläinsuojalle (kuttula / vuohenmaidon tuotanto) tilalle Halmela RN:o 88:2, Lopen kunnan Lopenkylässä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.3.2018. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 27.3. – 27.4.2018 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Loppi 27.3.2018 LUPALAUTAKUNTA