Kuulutus

Asemakaavamuutos / Silmänkanto / Käynnistäminen ja luonnosvaihe

Sweco Ympäristö Oy on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavamuutosluonnoksen koskien Silmänkannon työpaikka-aluetta.

Asemakaavamuutoksella osoitetaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden (voimassa olevan asemakaavan korttelit 156 ja 157) laajentuminen yhdeksi korttelialueeksi (TY), korttelialue laajenee hieman etelään päin ja samalla kortteleiden välille osoitettu rakentamaton osa Kantotiestä kumotaan. Asemakaavalla ei osoiteta muutoksia virkistysalueiden määrään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavamuutosluonnos (24.9.2021) pidetään nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa (Lopen kirjasto) ajalla 12.10.–11.11.2021 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.9.2021) koko kaavan laatimisvaiheen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä myös Lopen kunnan verkkosivuilla.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja asemakaavamuutosluonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 12.10.2021

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.