Kuulutus

Asemakaavan laatiminen/ Jylhäkummun työpaikka-alueen laajennus

Sweco Ympäristö Oy on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen koskien Jylhäkummun työpaikka-alueen laajennusta Launosissa kantatie 54:n pohjoispuolella.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaan asemakaavaluonnos (24.4.2019) pidetään nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa (Lopen kirjasto) ajalla 5.6.–5.7.2019 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (8.3.2019) koko kaavan laatimisvaiheen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä myös Lopen kunnan kotisivuilla.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja asemakaavaluonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri,
p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 5.6.2019

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.