Kuulutus

Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Tausta

Kokemäenjoen vesistöalue on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditun ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvariskialueelle nimetyn yhteistyöelimen eli Kokemäenjoen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Kokemäenjoen vesistöaluetta koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja sen liiteasiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevan alueen kuntien verkkosivuilla.

Kuulutus_Kokemäenjoki_2020
Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027
Liite1
Liite2
Liite3

Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävään ympäristöselostukseen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon (ensisijaisesti sähköpostilla kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai tarvittaessa kirjepostilla PL 236, 20101 Turku).

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa sekä Kokemäenjoen tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot

Juha-Pekka Triipponen puh. 0295 022 953, s-posti juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi Ilkka Myllyoja puh.0295 022 911, s-posti ilkka.myllyoja@ely-keskus.fi

 

Turussa 27.10.2020

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.