Kuulutus

Tieto julkisesta kuulutuksesta; Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Riihimäen keskusta Vantaanjoen vesistöalueella on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 18.12.2018 uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vuonna 2015 hyväksytyn vuosille 2016-2021 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelman pohjalta laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaehdotus on hyväksytty tulvariskialueelle nimetyssä yhteistyöelimessä eli Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmässä. Suunnitelmassa on käsitelty mm. tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Vantaanjoen vesistöaluetta koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja suunnitelman muut tausta-asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus_Vantaanjoki
Luonnos_Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027

Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi Hämeen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.hame@ely-keskus.fi). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta (edellyttää kirjautumisen). Mielipiteitä voi myös toimittaa kirjallisesti ELY-keskuksen kirjaamoon, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirjaamo, PL 29, 15141 LAHTI.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Kuulemispalaute käsitellään tulvaryhmässä ja sen perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Merja Suomalainen puh. 0295 025 161, s-posti merja.suomalainen(at)ely-keskus.fi sekä vesitalousasiantuntija Milla Torkkel puh. 0295 025 225, s-posti milla.torkkel(at)ely-keskus.fi Hämeen ELY-keskuksesta.

 

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.