Yleinen

Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Manner-Suomen luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaista kivikkokerrostumista on valmistunut selvitys. Selvityksessä on arvotettu ja rajattu koko maassa (pl. Ahvenanmaa) sellaiset kivikkoiset ja louhikkoiset kerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Selvitys kuuluu osana ympäristöhallinnon toimeksiannosta jo 1970 -luvulla aloitettuihin geologisten muodostumien valtakunnallisiin inventointeihin, joita on tehty maassamme kiireellisyysjärjestyksessä.

Selvityksen päätavoitteena on antaa tietopohjaa sovellettaessa maa-aineslain säännöksiä tai suunniteltaessa alueiden maankäyttöä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämällä tavalla. Tällä selvityksellä ei kuitenkaan ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia maa-ainesten oton tai maakäytön suunnittelun osalta.

Selvityksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita kivikkokerrostumia on Manner-Suomessa yhteensä 472 aluetta yhteispinta-alaltaan noin 3690 hehtaaria.

Alueet on julkaisussa lueteltu maakunnittain ja kunnittain numerojärjestyksessä ja niiden rajaukset on esitetty          1:10 000–1:30 000 mittakaavaisilla karttapohjilla.

Linkki Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisuun. Suomen ympäristö 2/2018:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4795-1

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisu sekä julkaisussa mainittujen kivikkokerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat ovat saatavilla verkkosivulta:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kivikot

Lisätietoja:

Geologi Jukka Räisänen, Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen yksikkö,
puh.+359 29 503 4358, jukka.raisanen@gtk.fi

Erikoistutkija Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus,
puh. +358 295 251 294, tytti.kontula@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö,
puh. +358 295 250 338, juhani.gustafsson@ym.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.