Maisematyölupapäätöksiä

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 24.7.2020 myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat: 1. UPM-Kymmene Oyj: Loppi Syrjälänmaa, RN:o 1:908, Salon kylässä, Onkimaanjärven rannan läheisyydessä. Kyseessä on uudistushakkuu 5,4 ha alueella neljällä hakkuukuviolla. 2. Riitalan yhteismetsän hoitokunta/Pauli Sibakov: Riitalan yhteismetsän tila, RN:o 1:0, Räyskälän kylässä. Kyseessä on jatkoaikahakemus 9.2.2015 myönnettyyn maisematyölupaan, jonka mukaisia toimenpiteitä on tekemättä ensiharvennuksia 4,7 … Lue lisää

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus / Niemisen Sora Oy

Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Niemisen Sora Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 ja 47 a §:n sekä maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen kiviaineksen ottamista ja murskausta varten tiloilta Ilkkola ja Hiekkamäki, Lopen kunnan Lopen kylässä (kiinteistötunnukset 405-433-11-172 ja 405-433-11-154). Lupaa haetaan harjukiviainesten ottamisalueen toiminnan jatkamiseksi 27.6.2022 umpeutuvan … Lue lisää