Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus / Niemisen Sora Oy

Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Niemisen Sora Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 ja 47 a §:n sekä maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen kiviaineksen ottamista ja murskausta varten tiloilta Ilkkola ja Hiekkamäki, Lopen kunnan Lopen kylässä (kiinteistötunnukset 405-433-11-172 ja 405-433-11-154). Lupaa haetaan harjukiviainesten ottamisalueen toiminnan jatkamiseksi 27.6.2022 umpeutuvan … Lue lisää

Muutoshakemus maa-ainesten ottamiseen / Soravuori Oy / Henry Vuorinen

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Soravuori Oy / Henri Vuorinen on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle muutoslupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Tyhjälä, RN:o 9:125, Lopen kunnan Läyliäisten kylä. Hakemus koskee muutosta nykyiseen maa-ainesten ottamislupaan sisältäen maa-aineksen lisäksi kalliokiviaineksen ottamista. Lupaa haetaan myös puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotolle maisemointia varten. Nykyinen ottamislupa on alkanut 22.5.2019 ja päättyy 31.5.2029. … Lue lisää

Maisematyölupahakemukset

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset puiden kaatamista koskevat maisematyölupahakemukset: 1. UPM-Kymmene Oyj: Loppi Syrjälänmaa, kiinteistötunnus 433-411-0001-0908, Salon kylä. Kyseessä on uudistushakkuu 5,4 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa hakkuualueen sijoittuminen Onkimaanjärven ranta-asemakaava-alueelle. 2. Riitalan yhteismetsän hoitokunta / Pauli Sibakov: Riitalan yhteismetsän tila, kiinteistötunnus 433-874-0001-0000, Räyskälän kylä. Lupahakemuksessa haetaan jatkoaikaa … Lue lisää

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2020

Valtuuston 1.6.2020 (§ 18) hyväksymä vuoden 2020 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ajalla 10.6.–10.7.2020 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan Palvelupiste Rosamundasta.   Loppi 10.6.2020 LOPEN KUNNANHALLITUS