Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Vanhuspalvelut Yleinen

Loppilaiset omaishoitajat ovat tyytyväisiä kunnan palveluihin

Lopen kunnan vanhuspalvelut teettivät Lopella omaishoidossa oleville henkilöille sekä heidän hoitajilleen keväällä asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyllä mitattiin omaishoitajiksi hakeutumiseen, yhteistyöhön sekä tukipalveluihin liittyvää asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi kysyttiin omaishoitajien tuen tarvetta ja jaksamista. Yhteistyön toimivuutta eri palvelumuotojen kanssa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5. Vastausten keskiarvoksi tuli 4,31.

Lopella on tällä hetkellä 57 omaishoidettavaa henkilöä. Vastauksia kyselyyn tuli 30 joten kyselyyn vastasi yli puolet omaishoidon piirissä olevista.

Omaishoitajat ovat pääosin tyytyväisiä tapaan, jolla omaishoidon tukea haetaan, tiedon saantiin sekä hakemuksen käsittelyn nopeuteen. Lisäksi yhteistyö eri tahojen kanssa koettiin hyväksi.

Erilaisia kotihoidon tukipalveluja käyttää hieman yli puolet kyselyyn vastanneista, ja palveluja käyttävät ovat niihin pääosin tyytyväisiä. Eniten kotihoidon tukipalveluina omaishoidossa käytetään kuljetuspalveluja.

Kyselyn perusteella omaishoitajien jaksaminen on kohtuullisen hyvällä tasolla, kaikki vastaajat kokevat jaksavansa joko hyvin tai melko hyvin. Omaishoitajilla on myös pääosin tukea saatavana. Avovastauksissa erityisesti oman perheen ja muistineuvojan tuki koetaan tärkeänä.

Kyselyssä ilmeni, että negatiivisena koettiin omaishoidosta saatavan korvauksen pienuus sekä vapaiden vähyys. Positiivista palautetta annettiin puolestaan henkilökunnan hyvästä asenteesta, palveluhalukkuudesta sekä tiedon saannin helppoudesta. Kaikkiaan positiivista palautetta annettiin enemmän kuin negatiivista. Kyselyn perusteella omaishoitajat ovat tyytyväisiä ja kokevat asioiden sujuvan kunnan taholta hyvin.

Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Lopella omaishoidon tukea koordinoi kotihoidon muistineuvoja, palveluohjaaja ja vammaispalvelut.

Lisätietoja antaa

Anne Hintsala
vs. perusturvajohtaja
019 758 6249
040 676 6249
anne.hintsala (at) loppi.fi
aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut
omaishoidon tuki alle 65 vuotiaat sekä sijaisomaishoitoOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.