Kuulutus

Maisematyölupahakemus / Petri Levonius

Petri Levonius hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle tilalla Maantie-Soukki, kiinteistötunnus 433-410-9-70, Sajaniemen kylässä. Kyseessä on avohakkuu 2,3 ha alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa hakkuualueiden sijoittuminen Loppijärven ja särkijärven rantaosayleiskaavan sekä Sajaniemen osayleiskaavan MU-1 alueelle, jossa puiden kaataminen ilman kunnan myöntämää maisematyölupaa on kielletty.

Maisematyölupahakemus_Sajaniemi_Maantie-Soukki

Hakemusasiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä 27.4. – 18.5.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 18.5.2021 klo 15.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle joko sähköpostitse, osoite: lopen.ymparisto@loppi.fi tai kirjeitse, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

 

Loppi 27.4.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.