Lautakunnat

Sivistyslautakunnan tehtävänä

on päättää kunnan varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiota, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, kirjastotoimea ja nuorisotoimea koskevista asioista.

Perusturvalautakunnan tehtäväalueina

ovat sosiaalipalvelut, kehitysvammaisten palvelut, vanhusten palvelut, toimeentuloturva, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtäväalueeseen kuuluvien kuntayhtymien seuranta, valvonta ja yhteistyö sekä muu laitoshoito.

Tarkastuslautakunta

valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat, jotka on laadittu ennen syyskuuta 2014, löytyvät poikkeuksellisesti täältä.

Teknisen lautakunnan tehtävänä

on rakentamis- ja rakennuttamistehtävät, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävät, kunnallisteknisten palvelujen tuottaminen ja kehittäminen, palo- ja pelastustoimi, öljyntorjunta sekä väestönsuojeluasiat, toimia kunnan tielautakuntana ja liikenneturvallisuuden edistäminen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan (ent. lupalautakunta) tehtäväalueet

ovat ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.

Lautakunnan tehtävänä on toimia laissa kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta tarkoitettuna kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä säädetyt tehtävät, toimia maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, toimia ulkoilulaissa tarkoitettuna kunnan leirintäalueviranomaisena sekä toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä

on päättää liikunta ja kulttuuripalveluiden sekä nuorisotoimen piiriin kuuluvista asioista valtuuston hyväksymän strategian, taloussuunnitelman, talousarvion ja kunnanhallituksen linjausten mukaisesti.

Vapaa aikalautakunta vastaa kunnan eri liikunta, kulttuuri ja nuorisotoimijoiden toiminnan yhteensovittamisesta sekä liikunta, kulttuuri ja nuorisotoimijoiden kuulemisesta ja osallistamisesta sekä päättää nuorisotilatoiminnan järjestämisen periaatteista.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 5 Kyllä 7 Ei 5