Jäteveden käsittelyvaihtoehtoja

Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä

Saostussäiliössä jätevedestä erotellaan kelluvat ja laskeutuvat kiintoaineet. Saostussäiliökäsittely ei juurikaan poista ravinteita, ja ei sellaisenaan ole riittävän tehokas puhdistusjärjestelmä. Saostusta käytetään muissa järjestelmissä jäteveden esikäsittelyyn.

Umpisäiliö on vesitiivis, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettu säiliö, josta ei ole purkuputkea ympäristöön. Jätevedet säiliöstä on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.

Maasuodattamossa saostuskaivossa esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan maa-aineksesta rakennetun suodatinhiekkakerroksen läpi, jonka jälkeen puhdistettu jätevesi kootaan putkistolla sekä johdetaan edelleen ympäristöön tai tarvittaessa jatkokäsittelyyn. Fosforinpoistoa voidaan tarvittaessa tehostaa esim. kokoojakaivoon sijoitettavalla fosforinpoistoyksiköllä.

Pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitepaketteja, jotka puhdistavat jätevettä biologisesti, kemiallisesti tai biologiskemiallisesti. Puhdistamot edellyttävät usein jätevesien esikäsittelyä saostussäiliöissä.

Maahanimeyttämössä saostuskaivossa esikäsitelty jätevesi puhdistuu suodattuessaan luonnollisten maakerrosten läpi ennen sen kulkeutumista pohjaveteen. Harmaiden jätevesien imeytys vaati suotuisat maaperäolosuhteet ja sallitaan vain poikkeus-tapauksissa perustelluista syistä. Pohjavesialueilla harmaiden jätevesien imeytystä ei suositella.  

Tarkempia ohjeita eri järjestelmien soveltuvuudesta käsittelyohjeissa.

Jätevesien ympäristöön aiheuttamaa kuormitusta voi vähentää mm. kuivakäymälällä, jolloin käymälässä syntyvät jätteet käsitellään kompostoimalla. Ympäristöhaitan ehkäisemisen kannalta ei ole merkitystä vähennetäänkö kuormitusta puhdistusta tehostamalla vai ehkäisemällä jätevesikuormituksen syntyä ja kuivakäymälä on verraton tapa vähentää jätevesien aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

Normaalivarusteisen ympärivuotisesti asutun kiinteistön jätevesien käsittelylle on olemassa erilaisia perusvaihtoehtoja:

1. Liittyä keskitettyyn viemäröintiin
2. Järjestää useamman kiinteistön jätevesien yhteiskäsittely
3. Kerätä kaikki jätevedet umpisäiliöön. Kuva 2

Umpisäiliö
Kuva 2: Umpisäiliö
  • Rakentaa oma maaperäkäsittely tai pienpuhdistuslaitteisto (Kuvat 3 ja 4) tai
Maasuodatin
Kuva 3: Maaperäkäsittely
Pienpuhdistamo
Kuva 4: Pienpuhdistamo
  • Vaihtoehtoja ovat myös vedetön käymäläratkaisu tai käymäläjätevesien johtaminen umpisäiliöön ja harmaiden jätevesien puhdistaminen maaperäkäsittelyllä, eli järjestämällä kaksoisviemäröinti (Kuva 5).
Kaksoisviemäröinti
Kuva 5: Kaksoisviemäröinti

Käytännössä järjestelmistä on useita eri variaatioita ja sopivan järjestelmän valitsemiseen vaikuttaa mm. kiinteistön maaperän laatu, korkeus- sekä pohjavesiolosuhteet ja vesistöjen läheisyys. Ammattitaitoinen suunnittelija on erittäin tärkeä, koska näin kiinteistölle saadaan kiinteistön olosuhteisiin sopiva, oikein mitoitettu ja oikein suunniteltu asetuksen määräykset täyttävä pitkäikäinen järjestelmä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 7 Kyllä 6 Ei 7