Jätevesisuunnitelma ja jätevesiselvitys

Uudet kiinteistöt

Uusien rakennettavien kiinteistöjen sekä rakennus- tai toimenpideluvan tarvitsevien vanhojen kiinteistöjen jätevesien käsittelystä vaaditaan jätevesisuunnitelma. Suunnitelman toimitetaan rakennusvalvontaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja on edellytys luvan myöntämiselle. Suunnitelman sisältövaatimukset on esitetty hajajätevesiasetuksen liitteestä 1. Suunnitelma on aina osaavan ammattilaisen laatima.

Vanhat kiinteistöt

Ennen asetuksen voimaantuloa rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä laaditaan selvitys, joka säilytetään kiinteistöllä. Selvitys on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisille.

Selvityksen on oltava valmiina 1.1.2006 mennessä. Kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää selvityksen laatimiselle on kuitenkin aikaa vuoden 2007 loppuun.

Selvityksen voi laatia itse, eikä sille ole määrätty tiettyä muotoa, mutta siinä on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

  • kuvaus jäteveden käsittelyjärjestelmästä
  • arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja vaatimusten täyttymisestä
  • asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat
  • jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot

Tarkemmat vaatimukset suunnitelmalle, selvitykselle sekä käyttö- ja huolto-ohjeille löytyvät hajajätevesiasetuksen liitteistä 1 ja 2.

Selvityksen tekemistä voi helpottaa esimerkiksi käyttämällä ympäristönsuojelun laatimaa lomaketta (word-muodossa), jota täydennetään tarvittavin liittein.

Toimenpiteiden aikataulu
Ennen asetuksen voimaantuloa rakennetun kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä asetuksen vaatimukset pääsääntöisesti 15.3.2018 mennessä. Tähän kannattaa varautua selvittämällä oman järjestelmän mahdolliset muutostarpeet jätevesiselvitystä laadittaessa.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen, sekä myös käymälän rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 126a § perusteella toimenpideluvan.

Jätevesijärjestelmää parannettaessa apuna kannattaa käyttää alan ammattilaisia, jolloin välttyy virheinvestoinneilta. Järjestelmä on järkevä kunnostaa kerralla asetuksen vaatimukset täyttäväksi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0