Puhdistusvaatimukset

Hajajätevesiasetuksen mukaan jäteveden kuormitusta tulee vähentää:

  • orgaanisen aineen osalta (BHK7) vähintään -80 prosentilla,
  • kokonaisfosforin osalta (PKOK) vähintään -70 prosentilla ja
  • kokonaistypen osalta (NKOK) vähintään -30 prosentilla.

Puhdistustehot lasketaan tavanomaisessa asumisessa yhden hengen käsittelemättömän jäteveden vuorokautisesta lika-ainekuormituksesta, joka on määritelty jätevesiasetuksen 3 §:ssä ja kuvattu tarkemmin sen liite 1.

Jätevesien riittävästä puhdistuksesta on aina vastuussa kiinteistönhaltija tai -omistaja. Tarvittaessa kiinteistönhaltijan on käytettävä ammattimaista apua, jotta jätevedet saadaan käsiteltyä asianmukaisesti.

Haastavin asetuksen vaatimuksista on fosforinpoisto. Esimerkiksi tavalliset saostuskaivolla varustetut maasuodattimet riittävät harvoin puhdistamaan jätevesiä asetuksen vaatimusten mukaisesti ja niissä onkin varauduttava tehostamaan fosforinpoistoa.

Mikäli vesi kiinteistölle kannetaan tai pumpataan käsin ja syntyvien jätevesien määrä on vähäinen, eivätkä ne sisällä käymäläjätevesiä, voidaan jätevedet imeyttää hallitusti maahan. Toimenpiteellä ei kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2