Lupatyypit

Rakennuslupa

MRL 125 §

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa (ellei kyse ole rakennusjärjestyksessä määritellystä talousrakennuksesta, johon riittää toimenpideilmoitus).

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa tarvitaan lisäksi korjaustyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuksen käyttötarkoituksen tai rakennuksen osan olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa, joka haetaan sähköisesti Lupapisteessä liitteineen.

Toimenpidelupa

MRL 126 a §

Toimenpidelupa tarvitaan sellaiseen rakennelmaan tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena sekä pystyttämiseen tai sijoittamiseen.

Rakennusjärjestyksen 5 § määrittelee erilaisten toimenpiteiden lupamenettelyä Lopen kunnan alueella. Osaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Toimenpidelupa tarvitaan mm:

 • erilaisten rakennelmien , urheilu- tai kokoontumisalueen, muun kuin ulkoilulain tarkoittaman asuntovaunualueen, mastojen, piippujen , laitureiden, yms rakentamiseen,
 • rakennuksen julkisivun muuttamiseen, asuinhuoneiston jakamiseen tai yhdistämiseen yms,
 • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen,
 • maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen.

Toimenpidelupa haetaan säköisesti Lupapisteessä liitteineen.

Toimenpideilmoitus

MRL 129 §

Maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaisesti rakennusjärjestyksessä (4 § ja 5 §) on määritelty, että joihinkin vaikutuksiltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan soveltaa kirjallista ilmoitusmenettelyä. Mm. kylpytynnyreille vaaditaan toimenpideilmoitus asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueilla jäteveden johtamisen ja paloturvallisuuden vuoksi.

Toimenpideilmoitus jätetään sähköisesti kunnan rakennusvalvontaan.

Poikkeaminen

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on delegoinut poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut maankäyttöpäällikkö Pekka Säterille (keskushallinto).

MRL 171-173 §

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeamispäätökset kunnassa tekee keskushallinnon viranhaltija, kun kyseessä on:

 • uuden rakennuksen rakentamisesta alueelle, jossa ei ole ranta-asemakaavaa tai oikeusvaikutteista ranta-osayleiskaavaa, jonka perusteella rakennusluvan voi myöntää,
 • vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta,
 • poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä,
 • poikkeamisesta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta
  (rakennuskielto on voimassa alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai sen muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman).

Poikkeamishakemus jätetään sähköisesti kunnan rakennusvalvontaan.

Suunnittelutarveratkaisu

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on delegoinut poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut maankäyttöpäällikkö Pekka Säterille (keskushallinto).

MRL 16 §, MRL 137 §

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Suunnittelutarveratkaisuissa huomioidaan normaalin rakennuslupamenettelyn lisäksi, että rakentaminen:

 • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
 • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
 • ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Suunnittelutarveratkaisut päätetään keskushallinnon viranhaltijan päätöksellä. Suunnittelutarvehakemus jätetään sähköisesti kunnan rakennusvalvontaan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 19 Ei 13 Kyllä 19 Ei 13