Yrityksille ja yhdistyksille suunnattua työllistämislisää myönnetään ensisijaisesti hakemusten ja määrärahojen puitteissa saapumisjärjestyksessä. Hakijan ja työllistettävän tulee täyttää asetetut ehdot.

Hakijan ehdot

 • Yritys, säätiö tai rekisteröity yhdistys.
 • Maksaa työllistettävälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Huolehtii palkattavan henkilön ennakonpidätyksestä ja muista
  lakisääteisistä työnantajavelvoitteista.
 • Huolehtii siitä, että työaika on vähintään 85 % työehtosopimuksen
  mukaisesta työajasta.

Työllistämislisän myöntäminen

 • Työllistämislisä voidaan myöntää yhden tai useamman loppilaisen henkilön palkkauskustannuksiin seuraavasti:1. Yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanut henkilö
   Työllistämiskuukaudet 8 kk, työllistämislisä 400 €
  • Työllistämislisää maksetaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työllistymiseen kahdeksalta työssäoloehtoa
  kerryttävältä kuukaudelta.
  • Kahdeksan kuukauden tuki henkilöä kohden on maksimissaan 3.200 €.

  2. Nuorisotakuun piiriin kuuluva henkilö. Eli alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut
  – Työllistämiskuukaudet 12 kk, työllistämislisä 350 €.
  • Nuorisotakuun piiriin kuuluvien henkilöiden työllistämislisä on
  maksimissaan 4.200 €.

Huomioitavaa

 • Työllistämislisä voidaan myöntää, mikäli sekä työllistettävä henkilö että työnantaja täyttää aiemmin esitetyt työllistämislisän ehdot.
 • Työllistämislisää ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen myönteistä päätöstä.
 • Palkkatuki ei ole ehtona eikä esteenä työllistämislisän maksamiselle. Palkkatuki voi olla 30–50 % palkkauskustannuksista. Tukijakson pituus
  riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki,
  jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.
 • Työllistämislisää myönnetään kalenterivuosittain talousarvioon
  varattujen määrärahojen puitteissa.

Työllistämislisän maksaminen

 • Korvauksen määrä tarkistetaan kuukausittain suhteessa toteutuneisiin työpäiviin, työntekijän palkattomat poissaolopäivät vähentävät lisän määrää.
 • Liitteet: Tilitykseen tulee liittää jäljennös työllistetyn työsopimuksesta ja tosite palkanmaksusta.
 • Tilitys on mahdollista tehdä liitteenä olevalla lomakkeella kalenterikuukausittain tilitysjakson päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden kuluessa.
 • Tilitys voidaan jättää vasta tilityskuukauden päättymisen jälkeen, jolloin toteutuneet päivät ovat tiedossa.
 • Työllistämislisä maksetaan kuukauden kuluessa tilitysilmoituksen saapumisesta työnantajan ilmoittamalle tilille.
 • Lopen kunnalla on oikeus keskeyttää tuen maksaminen, jos myöntöperusteet ovat olennaisesti muuttuneet ja pyytää tarvittaessa työnantajalta lisätietoja.

Tarvittavat lomakkeet

Työllistämislisähakemus
Työllistämislisän tilitysilmoitus

Lisätietoja antaa

Sirkku Jabang
työllisyyskoordinaattori
019 758 6151
sirkku.jabang (at) loppi.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0