Kuntavaalit 2021 – ohjeita äänestäjälle

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuutettujen lukumäärä määräytyy asukasluvun mukaan kunnassa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Lopelle valitaan 27 valtuutettua.

Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista (ellei muuta ole säädetty)
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Äänestäminen vaalipäivänä

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

Posti jakaa äänioikeutetuille Digi- ja väestötietoviraston ilmoituksen, johon on merkitty kunkin äänestäjän oma äänestysalue. Lopen kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20.

Äänestyspaikat vaalipäivänä

Äänestysalue Äänestyspaikka Lähiosoite
1. Lopenkylä Lopen kunnantalo Yhdystie 5
2. Läyliäinen Läyliäisten koulu Koulutie 3
3. Topeno Topenon seurantalo Rengontie 52
4. Launonen Launosten koulu Kartanontie 8

 

Äänestäjän henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on äänestyspaikassa ilmoittautuessaan velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Ennakkoäänestys

Kuntavaalien ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 26.5.–8.6.2021.

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon pääsisäänkäynti / aulatila, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat

ke–pe 26.–28.5.2021 klo 9.00–18.00
la–su 29.–30.5.2021 klo 10.00–14.00
ma–pe 31.5.–4.6.2021 klo 9.00–18.00
la–su 5.–6.6.2021 klo 10.00–14.00
ma–ti 7.–8.6.2021 klo 9.00–18.00

 

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat niissä vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat lisäksi tiedustella niitä ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti, jossa on maininta hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Koronavirustartunnan vuoksi karanteeniin määrätyille henkilöille järjestetään erillinen mahdollisuus ulkona äänestämiseen ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Ulkona tapahtuvan äänestämisen käytänteistä ja ajankohdista viestitään erikseen mm. Lopen kunnan verkkosivuilla ja lehti-ilmoituksella.

Hoivakoti Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Pajukodissa, Attendo Pommeri hoivakodissa, Hoivakoti Elämänkaaressa ja Ykköskoti Huvikummussa suoritettavasta laitosäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta edellä mainittuihin laitoksiin julkipantavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys Lopen kunnassa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 26.5.–8.6.2021. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Lopen kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta.

Puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat ja lisätietoja antavat 19.5.2021 alkaen asianhallintasihteeri Leena Kemppinen, p. 019 758 6004 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Väistö, p. 050 520 2643 ma–pe klo 9–15. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Lopen kunnan keskusvaalilautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana klo 9–20 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana.

Ennakkoäänestysohje karanteenissa olevalle

Karanteenissa olevan on mahdollista Lopella äänestää ennakkoon ulkona varsinaisen ennakkoäänestyspaikan läheisyydessä (Lopen kunnantalo, Yhdystie 5, 12700 Loppi)

 • maanantaina 31.5.2021 klo 10–12 ja
 • maanantaina 7.6.2021 klo 14–16.

Tarkempi ulkoennakkoäänestyspaikan sijainti on Lopen kunnantalon ylätakapihan parkkialue, kirjaston vieressä.

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon. Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, odota karanteenin päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä. Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon.

 

Lisätietoa kuntavaaleista >>

Keskusvaalilautakunta

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0