Loppi – Unicef lapsiystävällinen kunta

 

Lopen kunta valittiin marraskuussa 2019 mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. UNICEFin ja mallin tuella kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

Lapsiystävällinen kunta – malli Lopella käynnistyi varsinaisesti UNICEFin, Riihimäen kaupungin ja Janakkalan kunnan kanssa yhteistyössä järjestetyssä alkukoulutuksessa 5.3.2020. Lopella laaditaan seuraavaksi alkukartoitus ja valitaan kehittämiskohteet työlle. Työn tuloksia arvioidaan kahden vuoden kuluttua. Lopen kunnan on mahdollista saada UNICEFin myöntämä tunnustus työstään lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tunnustuksen edellytyksenä on, että työ on edennyt suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen, ja että työtä jatketaan tavoitteellisesti. Lapsiystävällinen kunta – malli koskee kaikkia kunnan palvelualueita ja hallintoa.

Lapsiystävällisessä kunnassa 

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja lapsille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin ja jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • lasten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään päätöksenteossa
  • lapsen oikeudet tunnetaan ja niistä tiedotetaan lapsia ja aikuisia
  • päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan
  • lapsiin kohdistuvat toimenpiteet tehdään näkyväksi kunnan talousarviossa

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta

  • syrjimättömyys
  • lapsen edun huomioiminen
  • oikeus elämään ja kehittymiseen
  • lapsen näkemysten kunnioittaminen

Lasten ja nuorten näkemyksiä Lapsiystävällinen kunta –mallin nykytilakartoitusta varten selvitettiin kyselyllä

Mallin mukaisen nykytilan kartoitus toteutettiin syys-lokakuussa 2020 tekemällä kysely 3- 18 -vuotiaille loppilaisille lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa miten lapsiystävällisyys tällä hetkellä toteutuu Lopella.

Kyselyn tulokset Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilan kartoitusta varten

Lisätietoja

koordinaattori Marianna Kokko
p. 040 3306015
marianna.kokko(at)loppi.fi

Unicef – lapsiystävällinen kunta

Lapsen oikeuksien sopimus

Riihimäen seudun perhekeskus


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0