Mahdottomasti paljon tervetuloa kirjaston käyttäjäksi!

Käyttösäännöt

Käyttö- ja lainausoikeus

Kirjastossa voi käyttää aineistoa, palveluja ja yleisötiloja näiden sääntöjen mukaisesti. Lainausoikeuden saa ilmoittamalla nimensä ja osoitteensa Suomessa ja esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan takaus. Oman kunnan alueella toimiva päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada yhteisökortin, jota varten on nimettävä vastuuhenkilö.

Yhteystietojen muutoksista sekä kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kirjastoon. Kortin omistaja tai takaaja on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta, mutta ei ole vastuussa katoamisilmoituksen jälkeen tapahtuneesta kortin väärinkäytöstä.

Lainaus ja palautus

Jokaisella lainaajalla on oltava kirjastokortti. Kirjastokortti on henkilökohtainen.

Kirjastokortti on esitettävä aina aineistoa lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Kirjaston henkilökunta voi poikkeustapauksessa tunnistaa asiakkaan myös kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Kirjastossa on mahdollisuus käyttää myös itsepalveluautomaattia.
Laina-ajat vaihtelevat kahdesta viikosta neljään viikkoon aineistosta riippuen.

Yhdellä henkilöasiakkaalla voi olla kerrallaan lainassa enintään sata lainaa.

Elokuvatallenteiden lainauksessa kirjasto noudattaa kuvaohjelmalakiin perustuvia ikärajoja.
Lainat on palautettava viimeistään eräpäivänä sulkemisaikaan mennessä tai uusittava ajoissa. Pääkirjastossa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
Eräpäivän jälkeen palautetuista lainoista peritään myöhästymismaksut sekä muistutus- ja perintäkulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, kun lainojen uusiminen Internetin kautta ei ole onnistunut teknisen häiriön vuoksi.

Aineiston varaaminen ja uusiminen

Aineistoa voi varata myös puhelimitse tai internetin kautta. Oman kunnan kirjaston aineiston varaaminen on maksutonta. Noutamattomista varauksista peritään maksu. Maksu ei koske lasten ja nuorten osaston aineistosta tehtyjä varauksia. Lainat voi uusia viisi kertaa, jos niistä ei ole varauksia. Asiakas tarvitsee internetissä asiointiin kirjastokortin numeron (= käyttäjätunnus) lisäksi salasanan, jonka hän saa virkailijalta asioidessaan kirjastossa.

Kauko- ja seutulainaus

Aineistoa, jota ei ole Lopen kirjaston kokoelmissa, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolainaussääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kauko- ja seutulainat ovat maksullisia.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Lainattua aineistoa on käsiteltävä huolellisesti. Turmeltunut tai kadonnut aineisto on korvattava   uudella vastaavalla  tai maksettava kirjaston määräämä korvaus. DVD- ja muut levyt voi korvata tekijänoikeussyistä vain maksamalla korvaushinnan. Asiakas lainaa tallenteita omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa tallenteiden asiakkaan laitteelle aiheuttamista vaurioista. Maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaalle.

Käyttö- ja lainausoikeuden menetys

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön. Asiakas menettää käyttöoikeuden, jos hän ei noudata kirjaston sääntöjä, turmelee kirjaston omaisuutta tai kiellosta huolimatta käyttäytyy häiritsevästi toista asiakasta tai henkilökuntaa kohtaan. Käyttöoikeuden menetys voi olla vuorokaudesta 30 vuorokauteen.

Ennen kiellon antamista on osapuolille varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kiellon voi antaa suullisesti vähäisissä tapauksissa ja muutoin kirjallisesti. Kiellon voi määrätä kirjastotoimenjohtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva.

Kirjastonkäyttäjä menettää tilapäisesti lainausoikeutensa, kun lasku on lähetetty tai kun hänen velkasaldonsa  on 20 €. Kaikki kertyneet maksut on maksettava viimeistään kunkin vuoden ensimmäisen lainauskerran yhteydessä. Kirjasto saa periä saatavansa oikeusteitse. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa.

Tietokoneen käyttö

Kone on varattava etukäteen esittämällä kirjastokortti. Käyttöaika on puoli tuntia päivää kohti /asiakas, pidemmästä ajasta on erikseen sovittava. Koneen käyttö on maksutonta, mutta tulosteista peritään maksu. Koneella saa olla kaksi henkilöä yhtä aikaa. Asiakas on vastuussa koneesta varaamansa ajan. Kirjasto ei vastaa tietokoneella aiheutetuista vahingoista.

Asiakas- ja lainausrekisterin tietosuoja

Kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on tietosuojalain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalaki1050/2018 29 §).

Käyttösääntöjen soveltamisesta päättää tarvittaessa kirjastotoimenjohtaja.

Lehtisalin käyttö omatoimikirjastona

Omatoimiaikana kirjaston lehtisali on käytettävissä ilman henkilökuntaa.

Omatoimikirjastoon pääsee Lopen kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla (sama tunnusluku kuin verkkokirjastossa). Tunnusluvun saa kirjastosta. Henkilökunta opastaa omatoimikirjaston käytössä.

Omatoimikirjastoon on 15 vuoden ikäraja. Alle 15-vuotiaat voivat asioida kirjastossa palveluaikoina ja omatoimiaikana huoltajan kanssa.

Kirjastokortti syötetään kirjaston pääoven vieressä olevaan lukijalaitteeseen ja näppäillään henkilökohtainen tunnusluku.

Jokaisen omatoimikirjaston käyttäjän on kirjauduttava sisään. Henkilökunta voi tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä kirjaston käyttäjän, sekä tilastoida kävijät. Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä ottaa kuvan asiakkaasta.

Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain huoltaja rekisteröityy. Asiakkaan on poistuttava kirjastosta viimeistään ennen omatoimiajan päättymistä. Ohjeet tulevat kaiuttimien kautta automaattisesti. Omatoimikirjaston aukioloajan päättyessä aktivoituu kirjaston normaali kulunvalvonta ja murtosuojaus.

Palveluajan päättyessä asiakkaiden on poistuttava kirjastosta ja kirjauduttava sisään ulko-oven lukijalaitteella voidakseen jatkaa oleskelua kirjastossa. Kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita poistumisessa ja uudelleen kirjautumisessa.

Lainaus, kopiointi ja tulostus eivät ole mahdollisia lehtisalin omatoimiaikana.

Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä asiallisesti. Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka käytössä sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018).

Kirjastoa valvotaan etäyhteydellä. Mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan. Alaikäisten kohdalla otetaan yhteyttä huoltajiin. Omatoimikirjaston asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Myös vahingontekijän sisään päästänyt voi joutua vastuuseen. Kirjaston käyttöoikeuden menettämisestä on säädetty Lopen kirjaston käyttösäännöissä. Turhista hälytyksistä peritään asiakkaalta korvaus.

Henkilökunnan paikalla ollessa kirjasto ja Rosamunda palvelevat tavalliseen tapaan.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1