LOPEN KUNNAN NUORISOTOIMI

Nuorisotyön tehtävä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen (Nuorisolaki 2006, 1§). Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt (Nuorisolaki 2006, 7§). Myös seurakunnat tekevät nuorisotyötä.

Opetusministeriöllä on vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Lääninhallitukset toimivat nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevissa asioissa valtion aluehallintoviranomaisina. Opetusministeriö hyväksyy läänin nuorisotoimen tulostavoitteet yhdessä lääninhallituksen kanssa. Opetusministeriöllä on valtakunnan tasolla ja lääninhallituksilla aluetasolla vastuu nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta. (Nuorisolaki 3§).

Nuorisotyötä tehdään kunnissa. Läänit ja valtio tekevät yhteistyötä hallinnollisissa asioissa. Nuorisotyö on opetusministeriön alaisuudessa. Kunnat, järjestöt ja seurakunnat voivat tehdä nuorisotyötä yhteistyössä tai nuorisotyötä voidaan tehdä seudullisena yhteistyönä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 2 Kyllä 6 Ei 2