Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Lopen kunnan järjestämän lapsiperheiden kotipalvelun tuottamistavat ovat seuraavat:

 • palveluseteli
 • kunnan oma kotipalvelu
 • kotipalveluyritykseltä asiakkaalle ostettu kotipalvelu

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun myöntämisen perusteet:

 • Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaa­miseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista. Tarkoituksena on vahvistaa tuen saantia lasten ja perheiden pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Lähtökohtana on lapsen vanhem­pien tai muiden huoltajien ensisijainen vastuu lapsen huolenpidosta ja velvollisuus turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Koti­palvelun saaminen ei ole säännöksessä tarkoitetulla tavalla välttämätöntä, jos vanhem­mat eivät suoriudu huolenpitotehtä­västä omien kyseiseen tilan­teeseen liittyvien valintojensa seurauksena. (HE 164/2014)
 • Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaa­van toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perus­teella. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19)
 • Toimintakyky voi olla alentunut esimerkiksi seuraavista syistä: vanhem­man uupumus, raskaus, synnytys sekä lastenhoitoon liittyvät erityiset vaikeudet vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus. Erityinen perhe- tai elämäntilanne voi olla muun muassa vanhempien ero, äkilliset elämän muutok­set kuten vakava sairaus, onnettomuudet, perheenjäsenen kuolema. (Sosiaali­huoltolaki 1301/2014 § 19, HE 164/2014)

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä seuraavankaltaisissa tilanteis­sa:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoito, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta
 • pelkkä siivous
 • pitkäkestoinen päivittäinen lapsen hoito
 • kotona tehtävä etätyö
 • vanhemman opiskelu tai harrastukset
 • henkilökohtaisen avustajan tarve

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa avun tarpeen kiireellisyys ja mah­dollisuus saada muuta apua lähiverkostolta. Johtava sosiaalityöntekijä arvioi kotipalvelun tarpeen perheen yhteydenoton pohjalta. Palvelupäätöksen lapsiperheiden kotipalvelusta tekee johtava sosiaalityöntekijä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista. Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu, maksun määräytyminen


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 7 Kyllä 3 Ei 7