Välineet, koneet ja laitteet

Vammaispalvelun nojalla voidaan korvata liikkumisessa, viestinnässä tai muussa suoriutumisessa vamman vuoksi välttämättömien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset. Vammaispalvelun nojalla ei korvata sellaisia laitteita ja välineitä, jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Välineiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Korvattavia voivat olla muun muassa auto, autoon asennettavat lisälaitteet tai kodinkoneet.

Korvauk­sen määrä on puolet välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista. Vakiomalli­seen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Liikkumisvälineenä voidaan korvata henkilöauto, pakettiauto tai mahdollinen muu tarkoitukseen soveltuva kulkuneuvo. Liikkumisvälineiden korvaa­misessa selvitetään, miten väline helpottaa vaikea­vammaisen omatoimista liikkumista ja missä määrin väline on tarpeellinen hakijan sairauden tai vamman vuoksi. Kysymykseen tulee lähinnä vaikeasti liikun­ta­vammainen henkilö, joka käyttää pyörätuolia tai alaraajan tukisidoksia ja sauvoja, eikä pysty päivit­täisillä matkoillaan vammansa takia käyttä­mään julkisia joukkoliikennevälineitä.

Korvaamisen edellytyksenä on se, että vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve on jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva. Liikkumis­välineen tulee helpottaa vaikeavammaisen omatoi­mista liikkumista.

Autoavustuksen myöntämisellä tuetaan ensisijai­sesti vaikeavammaisen henkilön opiskelua tai työssä­käyntiä. Vain erityisen painavista syistä avustetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen perhettä auton hankinnassa.

Ensisijaisesti korvataan lapsen vamman tai sairauden johdosta tarpeelliset lisävarusteet.

Korvausta auton hankintaan myönnetään puolet kohtuuhintaisen vakiomallisen auton hinnasta. Kohtuuhinta määritellään asiakaskohtaisesti henki­lön vammasta tai sairaudesta aiheutuvat erityis­tarpeet huomioonottaen. Vamman vaatimat välttä­mättömät lisälaitteet ja niihin liittyvät asennustyöt korvataan kokonaan.

Autoavustus on Lopella enintään 5000 €.

Autoavustusta haetaan kirjallisesti. Autoavustuksen liitteenä tulee olla:

  • lääkärinlausunto
  • kopio ajokortista
  • kirjallinen autoliikkeen kustannusarvio ostetta­vaksi suunnitellusta autosta (sisältäen teknisen erittelyn auton varustetasosta)
  • toiminta- tai fysioterapeutin arvio lisälaitteiden tarpeesta
  • kustannusarvio vamman tai sairauden johdosta välttämättömistä lisälaitteista ja arvio muutos­töistä aiheutuvista kustannuksista
  • autoliikkeen kirjallinen arvio vanhasta autosta saatavasta hyvityksestä
  • päätös autoveronpalautuksesta, jos sellaista on haettu
  • käytetyn auton kuntoarvio (korvausta voidaan hakea käytettyyn autoon, jos auto on hyvä­kuntoinen ja katsastettu ja siihen voidaan asentaa ajon kannalta tarvittavat lisälaitteet)
  • päätökset muista hankintaan myönnetyistä avustuksista tai korvauksista
  • muut perustelut autoavustuksen myöntämiselle

Kodinkoneisiin, viestintälaitteisiin ja harrastus- ja vapaa-ajan välineisiin myönnettävän avustuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista. Asiakkaan on selvitettävä, miten vamma tai sairaus rajoittaa omatoimisuutta ja miten väline tai laite mahdol­listaa itsenäisen suoriutumisen.

Asiakkaan halutessa uusia hänellä käytössään olevan laitteen, tulee häneltä pyytää selvitys uusimisen tarpeesta. Korvauksen saaminen edellyt­tää, että uusimisen tarve johtuu siitä, että nykyinen laite ei ole enää käyttökelpoinen asiakkaan vamman johdosta tai se on teknisesti huonokuntoinen. Laitteen ikä ei ole peruste uusi­miselle. Asiakkaan tulee antaa riittävä selvitys laitteen huonokuntoi­suudesta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0