Asuminen

Vaikeavammaisen henkilön asumista tuetaan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla. Näitä palveluja ovat mm. henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki ja kotihoito.

Vaikeavammaisten palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka mahdollistavat itesenäisen asumisen. Palveluasuminen on kohdistettu erityisesti niille vaikeavammaisille henkilöille, joilla on asumisen mahdol­listamiseksi pitkäkestoinen, monimuotoinen tai ennakoimaton palvelutarve, jolloin tarvittavan palvelukokonaisuuden tulee toimia joustavasti ja varmasti. Palvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi arkielämässään tarvitsee apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumista ei järjestetä, jos henkilön avun tarvetta ei voida turvata avohuollon keinoin.

Vaikeavammaisten palveluasuminen voidaan toteuttaa mm. asiakkaan yksittäisessä asunnossa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa. Palvelu­asumiseen kuuluvat aina jokapäiväiselle suoriutumiselle välttämättömät palvelut. Näitä voivat olla avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, hen­kilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa, siivouksessa sekä terveyden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarvittavat palvelut.

Palveluasuminen voidaan toteuttaa palvelutaloissa tai ryhmämuotoi­sissa asumisyksiköissä, jolloin palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta valita paikkaa, jossa palveluasuminen järjestetään. Henkilön mielipide tulee kuitenkin ottaa huomioon paikasta päätettäessä. Asiakas maksaa vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustan­nukset itse. Vaikeavammaisten palveluasumi­seen liittyvät erityispalvelut (esim. avunsaanti) ovat asiakkaalle maksuttomia.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0