Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä asumista ja suoriutumista. Asunnon muutostyöt voidaan korvata, jos henkilö on vaikeavammainen ja hän tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Muutostöitä tehdään vain vakinaiseen asuntoon ja tällöin vammaispalveluna korvattavien kustannusten on oltava kohtuullisia. Laitoshoidon tarpeessa olevan henkilön asuntoon ei muutostöitä tehdä.

Korvattavia muutostöitä ovat mm. ovien leventä­minen, kynnysten poistaminen, luiskien tekeminen, ammeen poisto, kiinteiden kalusteiden, rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen ja asunnon välittömässä läheisyydessä olevien esteiden poista­minen.

Asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset korvataan henkilölle kokonaan. Kohtuullisten kustannusten ylimenevä osa jää asiakkaan korvat­tavaksi. Kohtuullisten kustannusten arvioimi­sessa käytetään apuna teknisentoimen viranhalti­joita. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan myös huomioon asiakkaan mahdollisuus selvitä nykyisessä asunnossa.

Muutostöitä haetaan vapaamuotoisella hakemuk­sella tai ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta–lomak­keella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää toiminta­terapeutin arvio muutostöiden tarpeelli­suudesta ja lääkärintodistus henkilön vaikeavam­maisuudesta. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tekee kotikäyn­nin hakuprosessin aikana.

Asunnon muutostöinä korvataan ainoastaan vamman tai sairauden vuoksi välttämättömät muutostyöt. Muutostyöt korvataan ainoastaan vakituiseen asun­toon. Asunnon välittömässä lähei­syydessä olevat ulkoalueiden muutostyöt korvataan (esim. liuskat ja kaiteet). Asumistason tai asumis­mukavuuden parantamisesta aiheutuvia kustannuk­sia ei korvata. Asunnon perusparannustöitä ei korvata. Saunan rakentamista tai muutostyötä ei korvata, koska saunan ei katsota olevan välttä­mätön.

Vammaisen henkilön muuttaessa kunnasta toiseen, tulee lähtökunnan korvata muutostyöt. Jos muutos­työt suoritetaan vasta muuton jälkeen, vastaa kustannuksista uusi kotikunta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0