Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä elämään omaa elämäänsä ja toteuttamaan omia valintojaan. Avun myöntä­misen yhtenä edellytyksenä on, että henkilö pystyy määrittelemään tarvitsemansa välttämät­tömän avun sisällön ja toteutustavan. Henkilön avun tarve tulee olla välttämätöntä, määrällisesti runsasta ja toistuvaa. Henkilökohtaisen avun tarve ei voi olla pääsääntöisesti hoitoa, hoivaa eikä valvontaa.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavam­maisen henkilön välttämätöntä avusta­mista kotona ja kodin ulkopuolella:

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaiseen apuun kuuluvat ne asiat ja tehtävät, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, jos hänellä ei olisi vammaa tai sairautta, joka aiheuttaa toimintarajoitteita. Avun määrästä ja toteutustavasta sovitaan asiakkaan palvelusuunni­telmassa.

Pääsääntöisesti henkilö itse etsii avus­tajan, esim. TE -toimiston avulla, ja tekee työsopi­muksen avus­tajan kanssa. Palkanmaksu tapahtuu sosiaali­toimen kautta. Avustajana ei voi toimia vammaisen omai­nen tai läheinen.

Henkilökohtaista apua haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai ilmoitus sosiaalipalveluiden tar­peesta–lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää lääkärin- tai toimintaterapeutin lausunto avun tarpeesta. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tekee kotikäyn­nin henkilön luokse.

Henkilökohtaista apua myön­netään päivittäisiin toimiin, opiskeluun ja työn­tekoon siinä laajuudessa kuin sitä välttämättä tarvitaan. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallis­tumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitä­miseen myönnetään 30 h/kk, jollei pienempi määrä ole riittävä.

Kunnan ei tarvitse myöntää henkilökohtaista apua, jos henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon keinoin. Henkilökohtaista apua ei myönnetä ikääntymisestä johtuviin sairauksiin tai toimintarajoitteisiin. Asumispalveluissa olevan henkilön avun tarve turvataan ensisijaisesti henkilökunnan avulla. Henkilökohtainen apu voi tulla kyseeseen kodin ulkopuolelle suuntautuvissa toimissa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0