Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoiminnan tavoit­teena on järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kodin ulkopuolella itsenäisessä elämässä selviyty­mistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoiminnan tarkoitus on tukea fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja edistää sosiaalista kanssakäymistä. Päivätoiminta tarjoaa vertaistukea.

Päivätoimintaa järjestetään työikäisille (alle 65-vuotiaille) vaikeavammaisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua sosiaalihuoltolain perusteella järjes­tettävään työtoimintaan ja joiden toimeen­tulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttö­myyden perusteella maksettaviin etuuksiin.

Päivätoimintaan haetaan vapaamuotoisella hake­muksella tai ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta  -lomakkeella. Uusien asiakkaiden osalta päivätoi­mintahakemukseen liitteenä tulee olla lääkärintodistus tai muu toimintakyvyn arvio asiakkaan vaikeavammaisuudesta. Päivätoimintapaikoissa on yleensä ruokailumahdollisuus. Asiakkaalta peritään aterioista ja matkoista omavastuuosuus, muuten päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0