Oppilashuolto

Lasten ja nuorten psykologi

 • psykologiin voi ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on huolta lapsesi oppimiseen, kehitykseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen tai tunne-elämään liittyen
 • psykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja suunnittelee niiden pohjalta jatkotoimenpiteitä
 • tarvittaessa psykologi tarjoaa lapselle/nuorelle sekä hänen vanhemilleen tukikäyntejä
 • psykologi kuuluu yhtenä jäsenenä oppilashuoltoryhmiin
 • psykologi tekee yhteistyötä vanhempien, neuvolan/päivähoidon/koulun ja tarvittaessa myös muiden ammatti-ihmisten kanssa
 • psykologilla on vaitiolovelvollisuus ja hän työskentelee luottamuksellisesti tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa

 

Koulukuraattori

Sari Arola
kuraattori
019 758 6276
sari.arola (at) loppi.fi
Vastaanotto Lopen yhtenäiskoulun tiloissa.

 • koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä
 • koulukuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia
  • esim. koulupinnaus, kiusaaminen sekä koulun tai luokan vaihtumisestä syntyvät ongelmat
 • koulukuraattori kuuluu yhtenä jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmään
 • koulukuraattori tekee yhteistyötä eri tahojen kuten vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa
 • koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus

 

Puheterapeutti (virka avoin)

Tutkii, hoitaa ja kuntouttaa kielen, puheen ja äänen häiriöitä mm. äännevirheet, viivästynyt kielen ja/tai puheen kehitys, dysfasia (= lapsen erityinen kielikyvyn kehityshäiriö), luki-häiriö, verbaalidyspraksia (= puhemotoriikan suunnittelun, ohjelmoinnin tai säätelyn häiriö), änkytys, autismi, suulakihalkio, kuulovamma, CP-vamma, kehitysvammaisuus, äänihäiriöt (esim. käheys).

Toimii yhteistyössä puheterapiaa saavan lapsen perheen ja päiväkodin/koulun sekä tarvittaessa muiden ammatti-ihmisten kanssa. Ennaltaehkäisee kommunikaatiohäiriöiden syntymistä tiedon jakamisen, ohjannan ja koulutuksen avulla.

Mikäli haluat tietää enemmän lapsen kielen ja puheen kehityksestä ja sen tukemismahdollisuuksista tai jokin lapsesi kielen ja puheen kehityksessä askarruttaa tai huolestuttaa sinua, voit ottaa yhteyttä puheterapeuttiin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0