Lasten kotihoidon tuen Loppi-lisä 1.1.2019 alkaen

Kotihoidon tuen Loppi-lisää voi hakea Lopella asuva perhe, jonka alle 3 – vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Kuntalisän maksamisen ehtona on, että perhe saa Kelan maksamaa lasten kotihoidon tuen hoitorahaa. Loppi-lisä on määrärahasidonnainen; vuosittainen määräraha päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Loppi-lisää ei myönnetä, jos kotiin jäävä vanhempi on työttömänä työnhakijana saaden työttömyyskorvausta / muuta etuisuutta, äitiys- tai vanhempainrahakaudella, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, vuosilomalla, kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana tai eläkkeellä. Loppi-lisän saaja voi olla työssä tai toimia yrittäjänä, jos perhe järjestää lapsen hoidon itse.

Loppi-lisää maksetaan alle 3 – vuotiaasta lapsesta 200 € / kuukausi. Loppi-lisä on veronalaista tuloa, jonka vuoksi hakijan tulee toimittaa verokortti tai verokortin kopio hakemuksen yhteydessä sekä vuoden vaihtuessa Lopen kunnan varhaiskasvatukseen.

Loppi-lisää maksetaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Sitä maksetaan hakemuksen ja liitteenä olevien todistusten mukaisesti. Maksatus päättyy täyteen kuukauteen (esim. lapsen täyttäessä 3 vuotta päättyy maksatus syntymäpäiväkuukauden lopussa).

Maksamisen edellytys on, että hakemukseen vaadittavat liitteet on toimitettu. Kaikki tarvittavat liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana.

Loppi-lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Perheen tukea saavalla lapsella tulee olla kotikuntalain (201/1994) mukainen kotipaikka Lopen kunnassa.

Loppi-lisän maksaminen lakkaa välittömästi, kun etuuden saamisen edellytykset lakkaavat. Loppi-lisän saajan tulee kirjallisesti lomakkeelle ilmoittaa Loppi-lisän lakkauttamisesta varhaiskasvatuspäällikölle (esim. uuden äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden alkaminen). Loppi-lisän maksupäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä.

 

Lomakkeet Loppi-lisän hakemiseen tai lakkauttamiseen löydät varhaiskasvatuksen lomakkeista.

Hakemus palautetaan osoitteella Lopen kunta, varhaiskasvatuspäällikkö, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 1 Kyllä 6 Ei 1