Lopen kunnan vuoropäivähoidon perusteet

Lopen kunnan vuorohoito järjestetään Launosissa, Päiväkoti Sirkuksessa. Ilta- ja vuorohoidon järjestämisestä varhaiskasvatuksessa ei ole erikseen lakia, säännöksiä eikä tarkkoja ohjeistuksia. Käytännössä kunnat päättävät eräitä käytäntöjä itse. Lopen kun­nassa on vahvistettu (Perusturvalautakunnassa 28.6.2011) vuoropäivähoidon perusteet.

Vuorohoidon toimintaperiaatteet 1.8.2019 alkaen

Vuorohoidon tarkoitus

Vuorohoidolla tarkoitetaan Lopella muulloin kuin arkipäivisin klo 6 – 18 välillä tarvittavaa hoitoa. Varhaiskasvatuslain (540/2018 § 13) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Vuoro­hoito on tarkoitettu vanhempien työstä johtuen säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vanhempien/ huoltajien työvuorolistat vuorohoitoryhmässä määrittävät sen, mihin kellonaikaan päivä­hoitoa kunta on velvollinen tarjoamaan.

Varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuina järjestetään, jos lapsen kanssa asuvat huoltajat / henkilöt tai ainoa huoltaja tarvitsee lapselleen hoitoa näinä aikoina työn tai opiskelun vuoksi. Yövuoron jälkeen vanhemmalla on oikeus lakisääteiseen nukkuma-aikaan.

Juhla-aikoina vuorohoitoa järjestetään perustellun tarpeen mukaan tapaus­kohtaisesti.

Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee järjestää keskimäärin 8 vapaapäivää kuu­kaudessa.

Hoitoaika

Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien / huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on siis vanhemman / huoltajan työaika + työmatkat.

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa hoitopaikkaan hoitoaikailmoitus-lomakkeella viimeis­tään 11 päivää ennen hoitojakson alkamista klo 18 mennessä (esim. viikon 40 vuorot tulee ilmoittaa viikon 38 torstaihin klo 18.00 mennessä). Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Vanhempien toimittamien hoitoaikojen perusteella vahvistetaan henkilökunnan työ­vuoro­listat.

Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta § 1 mukainen lasten ja henkilöstön väli­nen suhdeluku.

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, pyydämme van­hempia ilmoittamaan siitä niin pian kuin mahdollista. Hoitoaikojen muutoksista ja peruu­tuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian!

Vanhempien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon. Perustellusta tarpeesta päiväkodinjohtaja voi myöntää päivähoitoa, mikäli lapsen hoito­ajan viikkotuntimäärä ei muodostu kohtuuttomaksi. Mikäli vuororyhmässä ei ole tilaa, hoito tarjotaan päiväryhmässä.

varhaiskasvatuksen lomakkeet (mm. vuorohoidon huoltajien työvuorot ja lasten hoitoaikailmoitus)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0