Ympäristö

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö käynnissä

Vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesiä pyritään turvaamaan pohjaveden suojelulla. Tässä tärkeänä työvälineenä toimivat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, eikä sillä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suojelusuunnitelman laatimisen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä.

Lopella tällä hetkellä voimassaoleva Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2004 seudullisena yhteistyönä Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan kanssa. Riihimäki ja Hausjärvi ovat omalta osaltaan päivittäneet suojelusuunnitelmaa jo aiemmin ja nyt päivitystyö on ajankohtaista myös Lopella.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen aloitettiin vuoden 2018 lopulla ja päivitystyön on suunniteltu valmistuvan vuoden 2019 syyskuun loppuun mennessä. Kunnan ympäristötoimen ja vesilaitoksen lisäksi työssä ovat mukana ELY-keskus, terveysvalvonta ja pelastuslaitos. Päivitetty suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot mm. kunnan alueella olevista pohjavesialueista hydrogeologisine kuvauksineen, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskinarvioinnin. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, viranomaisvalvonnassa ja lupakäsittelyissä.

Ympäristöpäällikkö Marjo Alhon kirjoittama artikkeli on julkaistu aikaisemmin tänä keväänä ilmestyneessä Ekokaari -lehdessä.

Tutustu lehden muuhun sisältöön Ekokaari 1_2019


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.