Kuulutus

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Pienten vesistöjen ranta-asemakaava 2019 / UPM-Kymmene Oyj / Lopen kunta

Karttaako Oy on toimittanut kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja vireilletulokuuluttamista sekä nähtäville panoa varten ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ranta-asemakaava- ja ranta-asemakaavamuutosluonnoksen (4.6.2019). Suunnittelualue muodostuu tilojen Antintalo 433-401-19-51, Salkoperä 433-401-19-52, Metsäpirtti 433-411-1-963, Salmio 433-411-1-1321, Kyminreuna 433-412-1-30, Metsola 433-412-1-33 ja Kalamaja 433-413-5-24 tilojen ranta-alueista (osittain). Kaavasta ja kaavamuutoksesta yhdessä käytetään nimeä Pienten vesistöjen ranta-asemakaava.

Kaavaluonnosaineisto (4.6.2019) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.8. –21.9.2019 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.8.2019 / pykälän 146 liitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (4.6.2019) on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa koko kaavoituksen laatimisvaiheen ajan (MRL 63 §).

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta nähtävilläoloajan kuluessa Lopen kunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja kaavaluonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 21.8.2019

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.