Läyliäinen-Maakylä-osayleiskaava 2035:n voimaantulo

Läyliäinen–Maakylä-osayleiskaava 2035 on saavuttanut lainvoiman ja on siten MRA 93 §:n mukaisesti tullut voimaan. Tämä kuulutus on nähtävillä Lopen kunnan ilmoitustaululla 17.4.–17.5.2019. Loppi 17.4.2019 LOPEN KUNNANHALLITUS

Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Manner-Suomen luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaista kivikkokerrostumista on valmistunut selvitys. Selvityksessä on arvotettu ja rajattu koko maassa (pl. Ahvenanmaa) sellaiset kivikkoiset ja louhikkoiset kerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Selvitys kuuluu osana ympäristöhallinnon toimeksiannosta jo 1970 -luvulla aloitettuihin geologisten muodostumien valtakunnallisiin inventointeihin, joita on tehty maassamme kiireellisyysjärjestyksessä. Selvityksen päätavoitteena on antaa … Lue lisää

Lopen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lopen kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.3.2011. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennus-järjestyksen uusiminen on tarpeen. Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen uusimisen käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset. Lopen kunnanhallitus on 11.3.2019 (§ 50) päättänyt aloittaa rakennus-järjestyksen uusimistyön ja asettaa sen johdosta osallistumis- ja … Lue lisää